خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پی‌پین گاردنر (پسر سام گمجی و رز کاتن)

پی‌پین گاردنر (پسر سام گمجی و رز کاتن)

پسر سام گمجی و رز کاتن که وی را به افتخار پره‌گرین «پی‌پین» توک از اعضای گروه حلقه نامگذاری کردند.

درباره اله سار