خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - شیشه گالادریل (هدیه درخشنده گالادریل به حامل حلقه)

شیشه گالادریل (هدیه درخشنده گالادریل به حامل حلقه)

شیشه ستاره، شیشه درخشنده ای که بانو گالادریل در لورین به فرودو هدیه داد که بعد ها در گریز از کنام شلوب (در حریم موردور) به یاری اش آمد.

درباره اله سار