خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - گذرگاه آگلون (گذرگاه باریکی در غرب مارچ مائدروس)

گذرگاه آگلون (گذرگاه باریکی در غرب مارچ مائدروس)

گذرگاهی پشت هیملاد و لوتلان به سمت شمال شرقی بله‌ریاند.

نکته:

۱-در ترجمه‌ی تحت اللفظی، آگلون صرفاً به معنی «راه باریک» است. معنی گسترده‌تر «گذرگاهی میان دیوارهای بلند» از علم اشتقاق (جلد پنجم تاریخ سرزمین میانه) آمده است.