خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - سرزمینهای بیرونی (نامی برای سرزمین میانه)

سرزمینهای بیرونی (نامی برای سرزمین میانه)

والار و سایر ساکنین آمان قدسی، سرزمین میانه را که مخصوص فناپذیران و خارج از قلمرو قدسی بود را سرزمینهای بیرونی می نامیدند.

درباره اله سار