آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اتو ساکویل بگینز (وارث کج خلق بیلبو)

اتو ساکویل بگینز (وارث کج خلق بیلبو)

اتو پسر لانگو بگینز و کاملیا ساکویل بود. پدر اتو یعنی لانگو، عموی بیلبو بود و بدین ترتیب اتو پسرعمو و وارث بیلبو به شمار می رفت. او و همسرش لوبلیا بی صبرانه منتظر دست یابی به میراثشان یعنی خانه بیلبو در بگ اند بودند. اما با تغییر عقیده بیلبو مبنی بر تعیین فرودو به عنوان وارث، اتو دیگر سمیال بگ اند را به دست نمی آورد. سرانجام فرودو بگ اند را به لوبلیا فروخت، اما اتو شش سال پیش از آن مرده بود و هرگز مالکیت خانه ای را که تمام عمر به آن طمع می ورزید به دست نیاورد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...