آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوستوهر (بازسازنده میناس آنور)

اوستوهر (بازسازنده میناس آنور)

اوستوهر پسر آناردیل و از نسل آناریون بود که به عنوان هفتمین پادشاه گوندور بر آن حکمرانی کرد. در اوایل دوران سلطنت او دست به کار عمرانی عظیمی زد و آن بازسازی و گسترش میناس آنور بود. کار بازسازی این دژ که بعضی منابع طول انجام آن را ده سال ذکر کرده اند برنامه ای قابل توجه بوده است، به حدی که احتمالا این کار منشأ نام اوستوهر که به معنی ارباب دژ است می باشد. پس از بازسازی، اوستوهر، میناس آنور را به عنوان اقامتگاه تابستانی خود برگزید و این سنت در میان جانشینان او نیز حفظ شد. در اواخر دوران سلطنت اوستوهر، گوندور با اولین هجوم جدی دشمنان خود پس از پانصد سال از شکست سارون مواجه شد. گروههایی از مردان وحشی از سمت شرق به گوندور یورش آورده و مرزهای شرقی آنرا تهدید می کردند. در این زمان اوستوهر با ۲۷۰ سال سن در دوران پیری به سر میبرد و لذا مواجهه با تهدید مردان شرقی به پسر و جانشین او تاروستار محول شد. تاروستار موفق به شکست دشمنان گوندور شد، اما اوستوهر پیش از پیروزی کامل وی درگذشته و پیروزی پسرش را ندیده بود. اوستوهر به مدت ۸۱ سال بر گوندور حکم راند و پسرش تاروستار که به رومنداکیل اول ملقب شد پس از او به تخت نشست.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...