آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورودرت اهل نارگوتروند (برادر کوچکتر فینرود فیلاگوند)

اورودرت اهل نارگوتروند (برادر کوچکتر فینرود فیلاگوند)

اورودرت پسر فینارفین و برادر کوچکتر فینرود فیلاگوند بود که پس از کشته شدن او در سیاهچالهای تول-این-گاورهوت فرمانروایی بر نارگوتروند را در دست گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...