خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورکی (زبان اورکها)

اورکی (زبان اورکها)

اورکی نامیست برای ملغمه ای که اورکها به عنوان زبان به کار میبردند: مخلوطی از کلماتی به عاریه گرفته شده از سایر زبانهای سرزمین میانه. تفاوت زبان اورکی بین قبایل و دسته های مختلف اورکها به قدری زیاد بود که آنرا برای ایجاد ارتباط تقریبا بلااستفاده می کرد، و به همین دلیل زبانی مشترک بین آنها لازم به نظر می رسید. سارون هم به همین منظور زبان سیاه موردور را ابداع کرد، اما در عمل گویش مشترک بیشتر بین اورکها استفاده می شد.

درباره اله سار