خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوندولینده (صخره موسیقی آب)

اوندولینده (صخره موسیقی آب)

اوندولینده نام اصلی شهری بود که تورگان در دره توملادن در میان “رشته کوههای محیط” بنا کرد و بعدها به نام گوندولین شناخته شد.

درباره اله سار