خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - پیل (فیلهای عظیم الجثه در دوران سوم)

پیل (فیلهای عظیم الجثه در دوران سوم)

عهد: مطمئنا پس از پایان دوران سوم نسل آنها منقرض گشته است
مکان: بومی سرزمین های جنوبی هاراد بوده اند
شاخه: واضح است که با فیلهای امروزی قرابت داشته اند
معنی: این کلمه از کلمه آلمانی باستان Olbenta گرفته شده است که شتر معنی می دهد
نامهای دیگر: موماکیل

پیل (فیلهای عظیم الجثه در دوران سوم)
پیل است اسم من
بزرگتر از همه ام
پیرم و بلندم و گنده ام…

(از شعر سام در مورد پیل، دوبرج، بسته بودن دروازه سیاه)

این کلمه به موجودات هیولاگونه جنوبی که موماکیل نیز نامیده می شدند اطلاق می گشته که بی شک خویشاوندان فیلهای امروزی بوده اند. کلمه Oliphaunt در اصل کلمه ای از انگلیسی باستان است.

درباره اله سار