خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - جاده قدیمی (جاده ای که از میان اریادور گذشته و به سوی شرق می رفت)

جاده قدیمی (جاده ای که از میان اریادور گذشته و به سوی شرق می رفت)

نام جاده قدیمی گاهی برای جاده شرق-غرب به کار میرفت. این جاده از شرق، از ورای شهر بری تا غرب، تا منطقه ریوندل از میان اریادور امتداد داشت.

درباره اله سار