آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - بید پیر (درخت پلید جنگل قدیمی)

بید پیر (درخت پلید جنگل قدیمی)

بید پیر، درخت بیدی بود که از زمانهای باستان در اعماق جنگل قدیمی قرار داشت و بیشتر پلیدی های ناشی از درختان متحرک این جنگل از او سرچشمه گرفته بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...