خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - بید پیر (درخت پلید جنگل قدیمی)

بید پیر (درخت پلید جنگل قدیمی)

بید پیر، درخت بیدی بود که از زمانهای باستان در اعماق جنگل قدیمی قرار داشت و بیشتر پلیدی های ناشی از درختان متحرک این جنگل از او سرچشمه گرفته بود.

درباره اله سار