آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Old Man Willow

آرشیو برچسب: Old Man Willow

بید پیر (درخت پلید جنگل قدیمی)

بید پیر، درخت بیدی بود که از زمانهای باستان در اعماق جنگل قدیمی قرار داشت و بیشتر پلیدی های ناشی از درختان متحرک این جنگل از او سرچشمه گرفته بود.

ادامه مطلب »