خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - سوگند ائورل (سوگند اتحاد ائورل در برابر کیریون از گوندور)

سوگند ائورل (سوگند اتحاد ائورل در برابر کیریون از گوندور)

سوگند ائورل، سوگندی بود که ائورل در هالیفیرین در برابر کیریون، کارگزار گوندور یاد کرد، مبنی بر آنکه پادشاهی تازه تاسیس روهان تا ابد متحد پادشاهی جنوبی، گوندور خواهد بود.

درباره اله سار