خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - بلوط (نوعی درخت عظیم)

بلوط (نوعی درخت عظیم)

بلوط یکی از فراوان ترین درختان در سرزمین میانه بود و تقریبا در همه جنگلهای آن یافت میشد.

درباره اله سار