خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - رودخانه‌ی نوندوینه (رودخانه‌ای در الدالونده)

رودخانه‌ی نوندوینه (رودخانه‌ای در الدالونده)

رودخانه ای در نومه نور که بعد از رودخانه سیریل طولانی ترین رودخانه نومه نور بوده است. رودخانه از مرکز جزیره به سمت غرب آن جریان پیدا می‌کرد و پیش از رسیدن به دریا، آبهای آن دریاچه خوشبوی نیسینن را تغذیه می‌کرد. مصب رودخانه در الدالونده و در سواحل خلیج الدنا بود.

درباره 3DMahdi