خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - قلمروهای نومه‌نوری (پادشاهی شمال و جنوب)

قلمروهای نومه‌نوری (پادشاهی شمال و جنوب)

نامی نادر، برای قلمروهای پادشاهی تبعید شدگان نومه نور در سرزمین میانه. بیشتر با نام آرنور برای پادشاهی شمالی و گوندور برای پادشاهی جنوبی شناخته می‌شوند.

درباره 3DMahdi