خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نومه‌نوره (شکل کوئنیایی نومه‌نور)

نومه‌نوره (شکل کوئنیایی نومه‌نور)

نام سرزمین‌های نومه نور در گفتار الف‌های ژرف.

درباره 3DMahdi