خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نورلند (نامی شاعرانه برای سرزمین‌های شمالی)

نورلند (نامی شاعرانه برای سرزمین‌های شمالی)

شکل کوتاه شده «نورترلند» که به وضوح به سرزمین‌های شمالی سرزمین میانه اشاره دارد. بیل‌بو در ریوندل، در شعر خودش از ائارندیل می‌گوید که ائارندیل به هنگام گذر به سرزمین میانه، بر فراز آب‌های خاکستری رنگ سرزمین‌های شمالی پرواز کرد و این‌جا، نام مذکور برای اشاره‌ای مشخص‌تر به بلریاند و سرزمین‌هایی که همراه آن غرق شدند به کار می‌رود.

درباره 3DMahdi