خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - ننیمه (دومین ماه سال)

ننیمه (دومین ماه سال)

دومین ماه سال در تقویم آدمیان سرزمین میانه، تقریباً در تقویم امروزی، معادل فوریه است. (اگرچه دقیق‌تر آن ۲۲ ژانویه تا ۲۰ فوریه می‌باشد.)

درباره 3DMahdi