خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نائوگریم (نام الفی برای دورف‌ها)

نائوگریم (نام الفی برای دورف‌ها)

مردم از رشد بازمانده، نامی الفی برای نژاد دورف‌ها.

درباره 3DMahdi