خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - رودخانه ناروگ (یکی از رودخانه های بزرگ بلریاند)

رودخانه ناروگ (یکی از رودخانه های بزرگ بلریاند)

بزرگ‌ترین انشعاب در میان شاخه‌های سیریون؛ که از ارد وترین، در آبگیرهای ایورین، سرچشمه می‌گرفت و پس از طی مایل‌ها به سمت جنوب سرانجام با رسیدن به مصب سیریون در نزدیکی نان‌تاترن به آن می‌ریخت.

درباره 3DMahdi