خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - ناربلت (نام الفی فصل پاییز)

ناربلت (نام الفی فصل پاییز)

نام ثانوی برای فصل سینداری «فیریت» یا پاییز، ۵۴ روزِ بین هشتم اکتبر و سوم نوامبر. هم‌طراز کوئنیایی آن لاسه-لانتا است.