خانه - آرشیو برچسب: Narbeleth

آرشیو برچسب: Narbeleth

ناربلت (دهمین ماه در تقویم دونه‌داین)

نامی که دونه‌داین برای دهمین ماه سال استفاده می‌کنند، نیز آن را با نام کوئنیایی «نارکوئلیه» می‌شناسند و تقریباً برابر ماه اکتبر است.

این نام معنی «خورشید رنگ‌پریده» می‌دهد و الف‌ها نیز به عنوان نام یکی از فصل‌ها (که بیشتر فیریت نامیده می‌شود) از آن استفاده می‌کنند که با ناربلت (در تقویم) دونه‌داین هم‌پوشانی دارد اما در طول سال ادامه پیدا می‌کند.

ناربلت (نام الفی فصل پاییز)

نام ثانوی برای فصل سینداری «فیریت» یا پاییز، ۵۴ روزِ بین هشتم اکتبر و سوم نوامبر. هم‌طراز کوئنیایی آن لاسه-لانتا است.