خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - ناهالد (نام واقعی ده آگول)

ناهالد (نام واقعی ده آگول)

نامی در زبان قدیمی انسان‌های شمال سرزمین میانه به معنای «راز» یا «پوشیده»

این نام صحیح اولین یابنده‌ی کوتاه عمر حلقه بزرگ در آندوین بود. تالکین، همانند سایر لغات در زبان اصلی، این نام را به انگلیسی قدیم ترجمه کرد و بدین خاطر، هابیت‌ مذکور را عموماً با نسخه آنگلوساکسونی این اسم که ده آگول است می‌شناسند.