خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردم غربی (دونه‌داین)

مردم غربی (دونه‌داین)

نام عمومی برای مردان نومه نور یا بازماندگان آنها، در دوران سوم برای خطاب قرار دادن دونه‌داین استفاده میشد.

درباره اله سار