خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردم دره آندویین (انسانهایی که در کرانه های رود بزرگ زندگی میکردند)

مردم دره آندویین (انسانهایی که در کرانه های رود بزرگ زندگی میکردند)

انسانهایی که از نوادگان مردم شمال بودند که در دره‌ی بزرگ رود آندویین بین کوهستان مه آلود و سیاه بیشه زندگی میکردند.