خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردم کوهستان (نژادی از انسانهای سرگردان)

مردم کوهستان (نژادی از انسانهای سرگردان)

گفته شده است که با مردم هالت اهل بره‌تیل از یک شاخه اصلی انسانها بودند، اجداد مردم کوهستان در میان کوچ بزرگ دوران اول از هیلدورین به غرب بودند. آنها ابتدا در مینهیریات، سرزمین بین رودخانه براندوین و گواتلو که در آن زمان پوشیده از جنگل بود، ساکن شدند. در دوران دوم که نومه نوری ها به سواحل آنها آمدند و شروغ به غارت منابع سرزمین میانه کردند با ساکنان این مناطق درگیر شدند.

در نهایت مردم مینهیریات به جنوب رفتند و در کوهستان سفید مسکن گزیدند(و اینگونه به مردم کوهستان مشهور شدند). برخی در آنجا ماندند اما این مردم به نظر میرسید طبیعت سرگردانی دارند، برخی از گروههای آنها به شمال بازگشتند و در دونلند ساکن شدند و برخی باز هم به شمال رفته و در بری اقامت کردند.

آنهایی که در کوهستان ماندند در اواخر دوران دوم برای ایسیلدور سوگند وفاداری خوردند، که در جنگ با سائرون در کنار او باشند. آنها به سوگند خود وفادار نماندند و ایسیلدور آنها را نفرین کرد. این منشا مردم مرده بود، سایه های ناآرامی که در دیمبوربرگ و سرزمینهای اطراف آن در دوران سوم حضور داشتند. در جنگ حلقه، آنها نهایتا به قول خود عمل کردند و توسط آراگورن وارث ایسیلدور رها شدند.