خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردان دریاچه دراز (مردم اسگاروت)

مردان دریاچه دراز (مردم اسگاروت)

یکی از چندین شاخه انسانهایی که با اجداد اداین خویشاوند بودند (بنابراین به زبانی که وابستگی دوری با گویش عمومی داشت صحبت میکردند) اما سفر به سوی غرب و بلریاند را به پایان نرساندند. اجداد مردم دریاچه دراز در سرزمین های جنوب تنها کوه اقامت گزیدند، این مردم در دو سکونتگاه اصلی جمع شدند: دیل در دره‌ی کوه، و اسگاروت در دریاچه دراز در امتداد رود دروان.

از لحاظ سیاسی، مردم دریاچه از نظر دارا بودن دموکراسی در سرزمین میانه متفاوت بودند. برخلاف خویشاوندانشان در دیل، آنها شاه نداشتند و به جای آن ارباب خود را از میان خردمندان خویش انتخاب میکردند.

مردم دریاچه دراز تاجر و بازرگان بودند، آنها با ثروتمندان همسایه خود در شمال (نه تنها مردم دیل، بلکه با دورفهای تنها کوه) و همچنین با الفهای بیشه در غرب و انسانهای سایر سرزمینهای جنوبی (مثل دوروینیون) داد و ستد داشتند. در اصل این مردم در شهری مشهور در کناره دریاچه دراز زندگی میکردند، اما در اواخر دوران سوم این شهر بزرگ و اصلی رو به ویرانی نهاد و به جای آن اسگاروت در دریاچه ساخته شد که با ستونهای بزرگ چوبی و پل بزرگ محافظت میشد.

در سال ۲۷۷۰ دوران سوم اسماگ اژدها دیل را نابود کرد و بسیاری از مردم آنجا به جنوب و میان مردم دریاچه آمدند. بارد از نوادگان شاه گیریون اهل دیل ازمیان همین مردم بود که در نابودی اسماگ شرکت داشت و با تیر سیاه خود به زیر شکم و نقطه ضعیف بدن او زد و اسماگ روی شهر دریاچه افتاد و سکونتگاه مردم دریاچه را ویران کرد.

بعد از شکست اسماگ، دیل و اره‌بور بازسازی شدند، و تجارت شمال دوباره از سرگرفته شد و مردم دریاچه دوباره به شکوه رسیدند. برای مدتی، مردم دریاچه مستقل ماندند و به انتخاب اربابان خود پرداختند، اما در زمان براند نوه‌ی بارد به نظر میرسد که اسگاروت جزئی از سرزمین توسعه یافته دیل شد.

درباره اله سار