خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردان هاراد (متحدان تندخوی موردور)

مردان هاراد (متحدان تندخوی موردور)

مردم بی باک و سیه چرده جنوب سرزمین میانه. متحدان موردور، معمولا با نام هارادریم شناخته میشوند.

درباره اله سار