خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردان گوندور (مردم پادشاهی جنوب)

مردان گوندور (مردم پادشاهی جنوب)

مردمی که در گوندور ساکن بودند و از سرزمینهای غربی در برابر سائرون دفاع میکردند، آنان از بازماندگان الندیل و پیروانش بودند که گوندور را بعد از سقوط نومه نور بنا نهادند.

درباره اله سار