آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردان دور-لومین (پیروان هادور و بازماندگان او)

مردان دور-لومین (پیروان هادور و بازماندگان او)

مردم خاندان هادور که سرزمین دور-لومین توسط شاهان نولدور به عنوان ملکی موروثی به آنها اعطا شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...