خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردان بره تیل (مردم جنگل بره تیل)

مردان بره تیل (مردم جنگل بره تیل)

مردم هالت که در جنگل بره تیل در مرز غربی دوریات زندگی میکردند.

درباره اله سار