خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردان بری (نزدیکترین سکونتگاه انسانها به شایر)

مردان بری (نزدیکترین سکونتگاه انسانها به شایر)

در سالهای سخت دوران دوم، گروهی از انسانها در کوهستان سفید در جنوب شایر زندگی میکردند، در قلمرویی که بعدها به روهان تبدیل شد. گروهی از این کوهنشینها به شمال مهاجرت کردند. برخی در دونلند ساکن شدند اما برخی باز هم به سفر ادامه دادند و به تپه بلند در نزدیکی بلندیهای کهن بارو کوچیده و در آنجا ساکن شدند و آنجا را بری نام نهادند.

این مردم موهای قهوه ای و قامتی کوتاه و چاق داشتند. این مردم طبق سنت نام خود را از گیاهان میگرفتند مانند: اپلدور، فرنی، گوت لیف، هرترتوز، روشلایت و تیستلوول. باتربر نیز یکی از همین نامهای گیاهان بود، نامی مهم در بری، زیرا آنها در طول سالیان دراز مالک مهمانخانه اسبچه راهوار بودند.

چون بری قبل از دوران سوم بنا نهاده شد در راه بین پادشاهی شمال و جنوب دونه داین قرار گرفت، و به همین دلیل وارد تاریخ آن دوران شد. وقتی پادشاهی شمال شکل گرفت بری در محدوده آن قرار داشت و مردم بری خراجگزار آن سرزمین شدند. بیش از هزار سال بعد، در حدود سال ۱۳۰۰ دوران سوم، مردمی از نژادی عجیب و ناشناخته شبیه انسان اما کوتاه قامت تر وارد بری شدند، اینان هابیتها بودند که از تاریکی شرق فرار کرده بودند. بسیاری از آنها در میان انسانها باقی ماندند، و جامعه ای منحصر به فرد در آنجا بوجود آمد که مردم بزرگ و مردم کوچک به خوشی در کنار هم زندگی میکردند.

درباره اله سار