خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردان آرنور (دونه داین شمال)

مردان آرنور (دونه داین شمال)

مردم آرنور، پادشاهی شمال که بعد از سقوط نومه نور توسط الندیل پایه گذاری شد. الندیل اولین شاه آن بود، او شاه مهین هر دو قلمرو شمال و جنوب بود(به همین دلیل آرنور به معنای “سرزمین شاه” است).

عده مردم آرنور پس از جنگ آخرین اتحاد به شدت کاهش یافت. با این وجود سرزمین آرنور به مدت هزار سال و تحت حکومت ۱۰ شاه به حیات خود ادامه داد. پس از ائارنور بین پسرانش نزاع رخ داد و آرنور به سه قلمرو کوچکتر تقسیم شد.

درباره اله سار