خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - شهردار شایر (بالاترین مقام رسمی شایر)

شهردار شایر (بالاترین مقام رسمی شایر)

نامی معمول برای شهردار میکل دلوینگ؛ مقامی با نفوذ خیلی زیاد بر هابیتهای شایر.

درباره اله سار