خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مت هرترتوس (یکی از مردان بری)

مت هرترتوس (یکی از مردان بری)

یکی از مردان بری، ظاهرا از آشنایان بارلیمن باتربر. او در جنگی که در زمان جنگ حلقه بوجود آمد درگیر شد و در میان پنج نفر(سه انسان و دو هابیت) تلفات آن بود که باتربر بعدها به گندالف گزارش داد.

درباره اله سار