خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - سنگ اصلی (پلانتیر برج آوالونه)

سنگ اصلی (پلانتیر برج آوالونه)

مهمترین پلانتیر، چه در آمان و چه در سرزمین میانه، که در برج آوالونه در جزیره تنها، تول اره سئا، نگه داری می‌شود. گفته شده پلانتیری که در الوستیریون در تپه برج قرار دارد می‌تواند با سنگ اصلی در تول اره سئا ارتباط برقرار کند.

سنگ آوالونه به نام “سنگ اصلی” شناخته میشود، اما این نام به سنگ اسگیلیات نیز داده شده است، اما قدرت آن کمتر از سنگ آوالونه است و فقط قدرت بر سنگهای سرزمین میانه دارد.

درباره اله سار