خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ارباب شهر دریاچه (رهبر مردمان کنار دریاچه)

ارباب شهر دریاچه (رهبر مردمان کنار دریاچه)

عنوانی که به رهبر مردمان ساکن بر دریاچه بلند (لانگ) نزدیک اره بور داده می‌شد.

درباره اله سار