خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ارباب شهر دریاچه (رهبر مردمان کنار دریاچه)

ارباب شهر دریاچه (رهبر مردمان کنار دریاچه)

عنوانی که به رهبر مردمان ساکن بر دریاچه بلند (لانگ) نزدیک اره بور داده می‌شد.