خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ارتشبد مارک شرقی (یکی از درجات نظامی روهیریم)

ارتشبد مارک شرقی (یکی از درجات نظامی روهیریم)

یکی از درجات نظامی روهیریم، فرمانده سپاه شرقی روهان. این عنوان توسط شاه ائومر بعد از جنگ حلقه بوجود آمد، و اولین کسی که صاحب این عنوان شد الفهلم نایب شاه بود.

درباره اله سار