خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ماریش (منطقه ای حاصلخیز در فاردینگ شرقی شایر)

ماریش (منطقه ای حاصلخیز در فاردینگ شرقی شایر)

منطقه ای حاصلخیز اما باتلاقی در کرانه غربی رود برندی واین در فاردینگ شرقی شایر.

درباره اله سار