خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - همه رنگ (لقب سارومان)

همه رنگ (لقب سارومان)

لقبی که سارومان زمانی که نیت پلید خود را در اورتانک برای گندالف فاش کرد به خود داد.

درباره اله سار