خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مانوه (فرمانروای دم و بازدم آردا)

مانوه (فرمانروای دم و بازدم آردا)

بزرگترین والار، همسر واردا و شاه مهین آردا؛ او در تالارهایش بر فراز تانیکوئتیل، بلندترین کوهستان، اقامت دارد و هوا و بادهای آردا در فرمان او هستند.

درباره اله سار