خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ماندوس (والای صادر کننده احکام)

ماندوس (والای صادر کننده احکام)

صادر کننده احکام و نگه دارنده ارواح کشتگان در تالارهایش در غرب والینور. نام اصلی او نامو است.

درباره اله سار