خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مالگالاد (ارباب اسرارآمیز لورین)

مالگالاد (ارباب اسرارآمیز لورین)

شاه لورین قبل از آمروت که در نبرد آخرین اتحاد در داگورلد کشته شد. در بیشتر منابع نام او آمدیر پدر آمروت است، اما در یک منبع نام اسرارآمیز مالگالاد برده شده که جای دیگری به آن اشاره نشده است.

درباره اله سار