خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مایار (آینور با قدرت کمتر)

مایار (آینور با قدرت کمتر)

در بین ارواحی که در آغاز بوجود آمدن آردا وارد آن شدند کسانی بودند که قدرت کمتری نسبت به والار داشتند که مایار نامیده میشدند. هر کدام از این مایار در خدمت والای مشخصی بودند. برای مثال، اوسه ی مایا، بعنوان روح دریا، از مردمان اولمو بود، در حالی که کورومو مایا که در سرزمین میانه با نام سارومان شناخته میشد از مردم آئوله آهنگر بود.

در دوران سوم مایاهایی بودند که با جسم فیزیکی در سرزمین میانه حضور داشتند. مهمترین اینان سارومان، سائرون(که در اصل از مردم آئوله بود) و اولورین ، معروف به گندالف، که از مردمان مانوه و واردا بود.

در لیست زیر تعداد اندکی از مایار را که در خارج از آمان شناخته شده هستند را میبینید. موجوداتی که وضعیت نامشخص دارند، مثل اونگولیانت، در این لیست نیامده اند.

         آیوندیل: مایایی از مردم یاوانا، دوست پرندگان، او یکی از کسانی بود که در دوران سوم از دریای بزرگ عبور کرد به سرزمین میانه آمد، بیشتر با نامی که در سرزمین میانه به او داده اند مشهور شده است: راداگاست قهوه ای

         آلاتار: یکی از مایاهای اورومه، او یکی از سه ساحر اصلی ای بود که به سرزمین میانه آمد و همراه کرومو و پالاندو به شرق رفت و هرگز به سرزمینهای غربی بازنگشت.

         آرین: از ارواح آتش، و یکی از مایاهای وانا. وقتی خورشید ساخته شد، آرین به عنوان راهنمای آن تعیین شد و او پیش حرکت به طرف آسمان آردا ظاهر شعله تابانی به خود گرفت.

         کورومو: یکی از مایاهای آئوله، که هوش و ابتکارش شهره بود. او اولین کسی بود که برای رفتن به سرزمین میانه در قالب ساحر انتخاب شد، و در آنجا به سارومان معروف شد.

         ائونوه: یکی از قدرتمندترین مایار، علمدار و چاووش مانوه. او بود که رهبری سپاه والار را در جنگ خشم به عهده داشت.

         گوتموگ: یکی از مایار که به دست مورگوت فاسد و به یکی از بزرگترین خدمتکاران ارباب تاریکی تبدیل شد. او به نامهای فرمانروای بالروگها و سرفرمانده آنگباند معروف بود. در تهاجم سپاه مورگوت به گوندولین به دست اکتلیون کشته شد.

         ایلماره: خدمتکار واردا، و یکی از قدرتمندترین مایار. گفته شده که او یکی از معروفترین مایار در دورانهای بعدی خواهد بود، گرچه در هیچ داستانی نام او نیامده و چیزی بیشتر از نام او نمیدانیم.

         ملیان: در اصل یکی از مردم وانا و استه، ملیان تنها مایایی بود که با یکی از فرزندان ایلوواتار ازدواج کرد. در سفر به سرزمین میانه او با الو تینگول در جنگل نان الموت آشنا شد، آنها با هم ازدواج کردند و شاه و ملکه دوریات شدند. دختر آنها لوتین بود که از طریق او نژاد مایار وارد مردم سرزمین میانه شد. ملیان تا زمان مرگ تینگول در دوریات ماند و بعد از آن به والینور بازگشت.

         اولورین: خردمندترین مایار، اولورین یکی از کسانی بود که در هیئت ساحران به سرزمین میانه آمدند. با نام گندالف مقاومت در برابر سائرون را سرپرستی کرد.

         اوسه: مایای طوفانی سواحل دریاها، او خراجگزار اولمو و شوهر اوئینن بود. برای مدتی به خدمت ملکور در آمد و در برابر والار ایستاد، اما طلب بخشش کرد و به خدمت ارباب قبلی خود بازگشت.او بود که فالاتریم را متقاعد به ماندن در سرزمین میانه کرد و به تلری ساکن تول اره سئا کشتی سازی آموخت تا بتوانند به سواحل الدامار کشتیرانی کنند.

         پالاندو: دوست آلاتار و از مردم اورومه، پالاندو یکی از پنج نفری بود که برای کمک به سرزمین میانه آمدند. همراه دوستش آلاتار به سرزمینهای شرقی رفت. آن دو با هم به ساحران آبی معروف شدند آما چیزی از سفرشان نمیدانیم.

         سالمار: از پیروان اولمو، و کسی که کرناهای اولوموری را از صدف برای اربابش اولمو ساخت. صدای اولوموری شوق دریا را بر دل می انداخت و هرگز از یاد کسی که آنرا شنیده بود خارج نمیشد.

         سائرون: یکی از قدرتمندترین مایار، او در اصل از مردم آئوله بود، اما فاسد شد و بدل به یکی از بزرگترین خادمان ملکور گشت. پس از اخراج ملکور از جهان در پایان دوران اول، لقب ارباب تاریکی را بر خود نهاد و به تهدیدی برای مردم آزاد سرزمین میانه در طول قرنها بدل شد، تا اینکه در پایان دوران سوم شکست نهایی اش را خورد.

         تیلیون: یکی از شکارچیان اورومه، که کمانی نقره ای حمل میکرد. او عاشق پرتوهای نقره ای تلپریون بود، و هنگامی که درخت نابود شد درخواست کرد تا افتخار این را داشته باشد تا هدایت آخرین گل آن درخت را در آسمان بدست گیرد.بنابر این تیلیون هدایت کننده ماه شد و نور نقره ای را به سرزمین میانه آورد.

         اوئینن: معروف به بانوی دریاها، او همسر اوسه و پیرو اولمو است. گفته میشود موهای او در تمام آبهای جهان گسترده شده است. او میتواند اوسه را مهار کند و آرامش را به دریاها بیاورد. بنابراین او برای مسافران دریا مایایی مهم بود و بویژه ماجراجویان نومه نور به او احترام فراوانی میگذاشتند و خود را اوئینندیلی مینامیدند ” دوستدار اوئینن”.

درباره اله سار