خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ماهاناکسار (حلقه سرنوشت در برابر دروازه های والمار)

ماهاناکسار (حلقه سرنوشت در برابر دروازه های والمار)

حلقه سرنوشت در بیرون دروازه های طلایی غربی شهر والار. جایی که والار در زیر نور دو درخت-زمانی که هنوز پا برجا بودند- برای مقاصد بزرگ خود به شور می نشستند. و در آنجا تصمیمات خطیر تاریخ آردا گرفته میشد.

درباره اله سار