خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - شکاف ماگلور (فراخترین گذرگاه شمالی بلریاند)

شکاف ماگلور (فراخترین گذرگاه شمالی بلریاند)

منطقه ای مسطح بین هیمرینگ و کوهستان آبی، فراخترین شکاف در حصار کوهستانی شمال بلریاند. در دوران اول توسط ماگلور، پسر دوم فئانور، در برابر مورگوت محافظت میشد.

درباره اله سار