خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مابلونگ (سرباز ایتیلین)

مابلونگ (سرباز ایتیلین)

یکی از سربازان فارامیر در ایتیلین در آخرین سال دوران سوم، که با فورودو و سم در راه سفر به کیریت اونگول روبرو شد.

درباره اله سار