خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مابلونگ سنگین دست (فرمانده دوریاتی)

مابلونگ سنگین دست (فرمانده دوریاتی)

فرمانده و سرپرست سپاه الو تینگول در دوریات. در حمله دورفها به منه گروت کشته شد.